Przemoc wobec dzieci – reaguj obowiązkowo

13 lipca 2017 weszły w życie przepisy zapewniające lepszą, prawnokarną ochronę dzieci przed najcięższymi przestępstwami.
Kary dla przestępców będą nie tylko surowsze ale przede wszystkim przepisy wprowadzają prawny obowiązek zawiadamiania organów ścigania przez osoby, które mają wiedzę o przestępstwie popełnionym wobec dziecka.
Inicjatorem nowelizacji Kodeksu karnego w tym zakresie był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który propozycje zmian przedstawił Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie. Inicjatywą prezydencką zostały one skierowane do parlamentu.
Zmiany w Kodeksie karnym mają na celu podwyższenie poziomu ochrony małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej 15 lat, a także osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny.
Ustawa zaostrza odpowiedzialność za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Surowiej ma też być karane znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny.
– Wyższe kary za przestępstwa wobec dzieci oraz kary za brak reakcji na najcięższe przestępstwa popełniane wobec dzieci, są potrzebne tak samo, jak edukacja na szeroką skalę w tym zakresie. Nie może być tak, że prawo przewiduje jednakową karę za kradzież telewizora i przestępstwo dokonane na dziecku, to jest niezgodne choćby ze sprawiedliwością społeczną – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.
Rzecznik wskazuje, że kluczowe jest to, że dziecko w końcu będzie traktowane priorytetowo w postępowaniach sądowych.
Nowelizacja Kodeksu karnego w ocenie Rzecznika to również kontynuacja i wzmocnienie prowadzonej od kilku lat kampanii społecznej RPD „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo”. – Od 13 lipca to obowiązek.
Ważne, żeby ludzie wiedzieli, że rzeczywistość od tego dnia jest nieco inna i za brak reakcji, czy odwracanie głowy w sytuacji, gdy dziecku dzieje się krzywda, można ponieść konsekwencje. Liczę, że – z jednej strony – ludzie będą częściej właściwie reagować, ale też że powstrzymają się od zachowań niewłaściwych, godzących w dziecięcą podmiotowość – zaznacza RPD.
Jakie zmiany niosą za sobą nowe przepisy kodeksu karnego?
– Osoba, która posiądzie wiedzę np. o ciężkim przestępstwie popełnianym wobec dziecka będzie miała nie tylko społeczny, ale też prawny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie organów ścigania. Niezawiadomienie podlega karze pozbawienia wolności do lat 3;
– Zaostrzone zostają kary m.in. za zatrzymanie, uprowadzenie, porzucenie dziecka, a także w przypadku kiedy skutkiem porzucenia jest śmierć dziecka;
– Osoba, która powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlegała będzie karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata
– Osoba, która dokonała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i skutkiem tego czynu jest śmierć człowieka – podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat albo dożywotniego pozbawienia wolności;
– Osoba znęcająca się fizycznie i psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny – sprawca podlega karze więzienia od 6 miesięcy do lat 8;
– Bardziej surowo karane będzie bezprawne pozbawienie wolności osoby poniżej 15 roku życia; kara wynosi od 2 do 12 lat więzienia;
– Uzupełniona została lista okoliczności, które sąd uwzględnia wymierzając karę: jeśli przestępstwo zostanie dokonane na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, sąd musi wziąć to pod uwagę i wymierzyć odpowiednio wyższą karę.
 
Źródło: Rzecznik Praw Dziecka; brpd.gov.pl
Dodano: 2017-08-18

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować