Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego znajdującego się pod adresem WWW.FORUMZDROWIA.PL, zwanego dalej w teście „Serwisem” lub „FORUMZDROWIA.PL”. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U., z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.  Portal FORUMZDROWIA.PL zrodził się z pasji dzielenia się rzetelną wiedzą o zdrowiu. Misją zespołu pracującego nad serwisem jest stworzenie miejsca, które stanowić będzie źródło wartościowych i inspirujących treści pochodzących z publikacji PZWL.

3.    Właścicielem Serwisu WWW.FORUMZDROWIA.PL jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa,  wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000265613, NIP 521 340 83 19, REGON: 140 718 275, kapitał zakładowy 4.100.000 zł (słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych).

4.    Wszelkie Informacje zawarte w serwisie FORUMZDROWIA.PL mają charakter wyłącznie informacyjny i mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Zarówno Wydawca serwisu, jak i Autorzy tekstów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek efekty wywołane przetworzeniem i wykorzystaniem publikowanych treści.

5.    Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jeżeli posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności prawnych lub osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną.

6.    PZWL Wydawnictwo Lekarskie sp. z o. o. udostępnia niniejszy Regulamin użytkownikom Serwisu nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez użytkownika.

II. Zasady ogólne korzystania z Serwisu

1.    Zasady ogólne dotyczą działania wszystkich działów Serwisu FORUMZDROWIA.PL. Szczegółowe zasady korzystania z oferowanych przez Serwis działów zawarte są w dodatkowo w poszczególnych działach Regulaminu poniżej.

2.    Korzystanie z Serwisu FORUMZDROWIA.PL jest bezpłatne. FORUMZDROWIA.PL zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych, zaawansowanych funkcjonalności, które mogą być odpłatne. W takim przypadku zasady korzystania z nich będą szczegółowo określone w Regulaminie.

3.    Serwisowi FORUMZDROWIA.PL przysługuje prawo ustalania zawartości Serwisu. Użytkownicy, mogą zgłaszać wnioski, sugestie i propozycje odnośnie do zawartości Serwisu. Ewentualne kasowanie i modyfikacje treści oraz funkcji Serwisu będą dokonywane z uwzględnieniem charakteru Serwisu.

4.    Dostęp do określonych funkcjonalności Serwisu użytkownik uzyskuje po uprzedniej rejestracji. Rejestracja wymaga podania następujących danych: login, hasło, działający adres poczty elektronicznej e-mail, w celu założenia indywidualnego konta. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji, usuwając tym samym rejestrowane dane z systemu.

5.    Rejestracja umożliwia pełne korzystanie z Serwisu (np. możliwość wpisania komentarzy/opinii), za wyjątkiem funkcjonalności niedostępnych dla zwykłego użytkownika.

6.    Jeden użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie FORUMZDROWIA.PL.

7.    W trakcie rejestracji użytkownik proszony jest o zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

8.    Użytkownik korzystający z Serwisu powinien dochować należytej staranności przy zabezpieczeniu danych dotyczących swojego konta (login i hasło) w celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieupoważnionym. W przypadku powzięcia wiadomości o korzystaniu z konta przez osoby do tego niepowołane, użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym właściciela Serwisu.

9.    Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

III. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.    PZWL Wydawnictwo Lekarskie sp. z o. o. świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi na rzecz użytkowników Serwisu:

 • umożliwienie utworzenia i prowadzenia konta użytkownika (dalej również: „Konto użytkownika”);
 • umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Serwisu;
 • możliwość dodawania określonych treści w wybranych miejscach Serwisu (w tym komentarze/opinie);

2.    W ramach Serwisu PZWL Wydawnictwo Lekarskie sp. z o. o. zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.    Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez użytkownika formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta użytkownika, w tym określenia loginu i hasła oraz potwierdzenia przez użytkownika oświadczeniu o zawarciu umowy drogą elektroniczną poprzez aktywowanie linku zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie na adres e-mail podany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym. W przypadku korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu przez osobę, która nie utworzyła Konta użytkownika powinna ona przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie w jakim faktycznie korzysta z funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych w ramach Serwisu.

4.    Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej lub wiadomości e-mail na adres: forumzdrowia(at)pzwl.pl.

5.    PZWL Wydawnictwo Lekarskie sp. z o. o. może wypowiedzieć użytkownikowi umowę o świadczenie usług z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy użytkownik: 

 • korzysta z Serwisu lub jego funkcjonalności w sposób sprzeczny z Regulaminem;
 • umieszcza w ramach Serwisu treści, których publikowanie w ramach Serwisu jest niedozwolone tj. w szczególności treści niezgodne z prawem, naruszające prawa osób trzecich, treści pornograficzne bądź treści mające charakter niezamówionej informacji handlowej;
 • podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Serwisu.

6.    Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu lub świadczeniem w ramach Serwisu usług, wszelkie zastrzeżenia lub ewentualne zapytania należy składać na następujące adresy e-mail: forumzdrowia(at)pzwl.pl lub drogą pisemną na adres właściciela Serwisu. Reklamacja powinna zawierać w swej treści login użytkownika, jak również dokładny opis i powód reklamacji/zapytania/zastrzeżenia. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od momentu ich otrzymania przez właściciela Serwisu który niezwłocznie informuje składającego reklamację za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, właściciel Serwisu ma prawo zwrócić się przed jej rozpatrzeniem do składającego reklamację o uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień stosowanie przedłuża okres rozpatrywania danej reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego użytkownik może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym.

IV. Prawa autorskie i licencja

1.    Serwis FORUMZDROWIA.PL oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, logotypy, elementy graficzne oraz interaktywna aplikacja, stanowią własność Serwisu WWW.FORUMZDROWIA.PL.To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

2.    Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów w/w, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów jest możliwe wyłącznie na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

3.    Serwis WWW.FORUMZDROWIA.PL nie jest nośnikiem informacji; każdy użytkownik powinien we własnym zakresie przechowywać kopię zapasową dodanych przez siebie tekstów.

4.    Użytkownik Serwisu uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawnioną osobę.

5.    Użytkownik, w przypadku powzięcia w jakikolwiek sposób informacji, że umieszczone przez użytkownika w Serwisie materiały naruszają lub mogą naruszać prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej), zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym właściciela Serwisu na adres e-mail: forumzdrowia(at)pzwl.pl.

V. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2017.

2.    Właściciel Serwisu może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, tj. w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

 • zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy użytkownikiem a właścicielem Serwisu lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • zmiana sposobu świadczenia w ramach Serwisu usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
 • zmiana zakresu lub świadczenia w ramach Serwisu usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności Serwisu.

3.    Zmiana Regulaminu dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu, z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu pojawi się na stronie Sklepu na 7 dni przed zamieszczeniem zmian. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie Serwisu względem użytkowników, którzy wcześniej nie zaakceptowali Regulaminu. W przypadku użytkowników, którzy wcześniej zaakceptowali niniejszy Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej Umowy w terminie 7 dni od dnia odrębnego powiadomienia ich o zmianie Regulaminu poprzez informację umieszczoną na stronie głównej Serwisu.

4.    Niedozwolone jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

5.    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania z Serwisu jest sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

VI. Wymagania techniczne
Minimalne wymagania techniczne wobec komputera, który używany jest do korzystania z Serwisu:

 • komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail;
 • oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 9.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script;
 • wymagania sprzętowe: Procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, minimum 64MB pamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.

  Ostatnia zmiana: 25.05.2018