Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy obchodzony jest w każdą drugą sobotę września. Czy wiesz, że do udzielania pierwszej pomocy zobowiązany jest każdy z nas? Czy wiesz, jakie masz obowiązki, gdy zauważysz osobę znajdującą się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jesteś świadkiem zdarzenia powodującego taki stan? Czy wiesz czym jest kwalifikowana pierwsza pomoc? Pierwsza pomoc ratuje życie, poznaj wytyczne dotyczące pierwszej pomocy.
Pojęcia pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy – to terminy o charakterze naukowym, które doczekały się umocowania w polskim prawie. Ustawowe definicje tych pojęć zawarte zostały w Ustawie o państwowym ratownictwie medycznym z dnia 8 września 2006 r.
W polskich przepisach spotkamy także pojęcia takie, jak pomoc przedmedyczna oraz pomoc przedlekarska, których zakres, choć nie został precyzyjnie określony, to jednak należy przyjąć, iż jest on tożsamy z zakresem pierwszej pomocy.
Do udzielania pierwszej pomocy zobowiązana jest każda osoba będąca świadkiem stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, natomiast do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy uprawnione zostały tylko osoby posiadające specjalne umiejętności i uprawnienia – ratownicy. Posiadanie statusu ratownika, uprawniającego do wykonywania tzw. kwalifikowanej pierwszej pomocy, to szczególny rodzaj kompetencji i jednocześnie zobowiązanie do profesjonalnego ratowania ludzkiego życia i zdrowia w sytuacji jego bezpośredniego zagrożenia. Ustawodawca, choć wprowadził dla wszystkich powszechny obowiązek udzielania pierwszej pomocy, to jednak tylko wybranym grupom osób umożliwił sprawowanie szczególnej funkcji ratownika, przyznając prawo do wykonywania ponadprzeciętnego zakresu czynności ratujących ludzkie życie – kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).
Aby zdobyć uprawnienia ratownika, należy w świetle obowiązujących przepisów posiadać pełną zdolność do czynności prawnych (osoby pełnoletnie, bez ograniczenia zdolności do czynności prawnych), być w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz, co najważniejsze, jako osoba zatrudniona, pełniąca służbę lub będąca członkiem jednostki współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, uzyskać tytuł ratownika na podstawie ukończonego kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Katalog jednostek, których pracownicy, funkcjonariusze lub członkowie są uprawnieni do zdobywania uprawnień ratownika jest otwarty i dostępny dla wielu organizacji.
W szczególności jednostkami współpracującymi z systemem ratownictwa medycznego są różnego rodzaju służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w tym:
–  jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
–  jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
–  podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich,
–  podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
–  inne jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej.
Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być także społeczne organizacje ratownicze, które w ramach swoich zadań zapisanych w regulującej ich działalność ustawie lub też na podstawie zapisu w statucie organizacji, niosą pomoc osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i są wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem, prowadzonego przez właściwego wojewodę.
Uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy zdobywa się w czasie specjalistycznych szkoleń, których program, przebieg oraz zakończenie określone zostało w przepisach prawa. W przypadku funkcjonariuszy, policjantów, żołnierzy, pracowników służb podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministra Obrony Narodowej, kwestie te reguluje wspólne Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. 2008 nr 229, poz. 1537 z późn. zm.).
W przypadku pozostałych osób uprawnionych do zdobywania kwalifikacji ratownika zastosowanie znajduje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. 2007 nr 60, poz. 408).
 
Dodano: 2017-09-08

Fragment pochodzi z książki

A. Kopta, J. Mierzejewski, G. Kołodziej (red. Nauk.), Kwalifikowa pierwsza pomoc, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2016

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować