Polityka zdrowotna w Polsce

Konstytucja nakazuje stworzenie systemu ochrony zdrowia, który zapewni dostęp do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Będzie obowiązywała w nim zasada równości w dostępie do świadczeń dla wszystkich obywateli. Nie należy rozumieć tego jednak jako powszechnego dostępu do wszystkich istniejących świadczeń.
Polityka zdrowotna realizowana jest w Polsce zgodnie z podstawowym dokumentem – Konstytucją Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietna 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483), która w art. 68 stwierdza, że:
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej, ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
A oto inne artykuły dotyczące polityki zdrowotnej:
Art. 66
„Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązków pracodawcy określa ustawa. Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów; maksymalne normy czasu pracy określa ustawa”.
Art. 67
„Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i niemający środków do utrzymaniama prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy ustala ustawa”.
Art. 74
wskazuje na znaczenie ochrony środowiska dla zdrowia obywateli, stwierdzając, że: „Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma prawo do informacji o stanie zdrowia i ochronie środowiska. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony poprawy stanu środowiska”.
Art. 76
„Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców, przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwa oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.
Konstytucja jako akt najwyższej rangi nakreśla kierunki działań polityki zdrowotnej oraz nakazuje stworzenie systemu prawnego oraz systemu ochrony zdrowia, który w sposób klarowny i przejrzysty zapewni dostęp do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, a po drugie będzie obowiązywała w nim zasada równości w dostępie do świadczeń dla wszystkich obywateli.
Nie należy rozumieć tego jednak jako powszechnego dostępu do wszystkich istniejących świadczeń.
Konstytucja umożliwia również funkcjonowanie systemu w oparciu o środki pochodzące z działalności komercyjnej.
Tak więc państwo stworzyło normy prawne, które stanowią podstawę uprawnień i obowiązków podmiotów biorących udział w świadczeniu opieki zdrowotnej”.
Przeprowadzona w latach 90. decentralizacja władzy umożliwiła przeniesienie wielu uprawnień w zakresie zarządzania systemem ochrony zdrowia na poszczególne szczeble władzy lokalnej.
Władza centralna reprezentowana jest przez Radę Ministrów i ministrów poszczególnych resortów, natomiast na poziomie województw powstały samorządy terytorialne (gminne, powiatowe i wojewódzkie), którym zapewniono samodzielność w działaniach związanych z realizacją zadań z obszaru ochrony zdrowia.
W tym celu powołano również Narodowy Fundusz Zdrowia, który stał się głównym płatnikiem świadczeń zdrowotnych.
Za kreowanie polityki zdrowotnej odpowiedzialne są następujące podmioty:
– rząd z ministerstwami;
– administracja państwowa;
– samorządy;
– pracownicy opieki zdrowotnej;
– organizacje pozarządowe;
– społeczeństwo.
Zmiany w wyniku przeprowadzonej reformy systemu ochrony zdrowia mają na celu przede wszystkim jak najpełniejsze zaspokajanie potrzeb zdrowotnych obywateli.
Poprzez ustawy szczegółowe określono zadania i rolę poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie owego systemu, w tym funkcję samorządów lokalnych w tym zakresie.
Minister zdrowia odpowiada za:
– ustalanie polityki zdrowotnej państwa i ustalanie jej priorytetów,
– przygotowanie projektów aktów normatywnych w zakresie ochrony zdrowia,
– nadzorowanie działalności terenowych organów administracji rządowej i realizacji programów zdrowotnych.
Ponadto współpracuje z samorządami zawodów medycznych i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz zdrowia.
Na poziomie samorządu wojewódzkiego do podstawowych zadań w zakresie ochrony zdrowia należy:
– realizacja polityki zdrowotnej państwa i kontrola realizacji tych zadań;
– ocena i rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnej oraz podejmowanie działań zaspokajających potrzeby społeczności lokalnej w tym zakresie;
– realizacja programów zdrowotnych i opracowywanie własnych, ocena ich skuteczności i ewaluacja;
– zabezpieczenie sprawnego działania i współdziałania wszystkich podmiotów, odpowiedzialnych za zdrowie społeczeństwa;
– zabezpieczenie dostępności do świadczeń specjalistycznych;
– prowadzenie nadzoru medycznego nad placówkami ochrony zdrowia;
– zapewnienie dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych;
– organizowanie systemu ratownictwa i współpracy pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej;
– organizowanie systemu gotowości w sytuacjach kryzysowych;
– zapewnienie ochrony zdrowia psychicznego.
Na poziomie powiatu do podstawowych zadań w zakresie ochrony zdrowia należy:
– opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych w oparciu o rozeznane potrzeby społeczności lokalnej;
– inicjowanie i wspomaganie działań z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
– nadzór nad realizacją zadań powiatowej inspekcji sanitarnej;
– utrzymywanie rezerw specjalistycznych;
– organizowanie domów pomocy społecznej oraz pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
– zabezpieczenie usług medycznych w domach pomocy społecznej.
Zadania gminy:
– realizacja programów zdrowotnych i ocena ich efektów,
– opracowywanie programów zdrowotnych wynikających z potrzeb społeczności lokalnej,
– udział w organizowaniu edukacji zdrowotnej, inspirowanie działań,
– podejmowanie działań wynikających z sytuacji zdrowotnej społeczności lokalnej i potrzeb w tym zakresie.
Koordynacja wszystkich działań na poszczególnych szczeblach jest warunkiem równego i sprawiedliwego dostępu do świadczeń ochrony zdrowia, który umacnia i potęguje to, co najcenniejsze dla każdego człowieka – zdrowie.

Sytuacja demograficzna społeczeństwa i jej wpływ na planowanie polityki zdrowotnej

Sytuacja demograficzna Polski w ostatnim dziesięcioleciu ulegała systematycznemu pogorszeniu.
Od 2012 r. w wyniku ubytku naturalnego, liczba ludności w Polsce sukcesywnie maleje. W 2014 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 17 tys. w stosunku do 2013 r., a w połowie roku 2015 zmalała o kolejne 22 tys.
Niekorzystne lata 2012–2013, kiedy zanotowano największy naturalny ubytek ludności w okresie powojennym, oraz utrzymująca się emigracja ludności spowodowały, że Polska znalazła się w kryzysie demograficznym.
W najbliższej przyszłości odsetek ludzi starszych w naszym kraju będzie większy od przeciętnego w krajach Unii Europejskiej.
Wszystko to skutkuje zmniejszeniem się liczby osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym.
Obecnie obserwujemy trend, który zaznacza się nadwyżką liczebną kobiet nad mężczyznami w przedziale wiekowym 50–54 lata, która bardzo dynamicznie wzrasta (po 65. r.ż. na 100 mężczyzn przypadają 163 kobiety).
Prognozy GUS na rok 2020 nie są optymistyczne i wyraźnie wskazują, że sukcesywnie następuje znaczny ubytek liczby osób w wieku 18–40 lat.
Oznacza to, że dwie osoby będą musiały pracować na jedną osobę w wieku poprodukcyjnym.
Kolejnym niepokojącym zjawiskiem jest zmniejszanie się odsetka kobiet w wieku rozrodczym, a wzrost – w wieku starszym.
Powoduje to nienastępowanie prostej zastępowalności pokoleń.
Pomimo poprawy w zakresie długości życia w Polsce nadal jeszcze nie dorównujemy krajom Europy Zachodniej.
Prognozuje się, że dopiero w latach 2021–2022 kobiety osiągną u nas długość życia porównywalną do sytuacji w innych krajach Europy, mężczyźni zaś zbliżą się do tych wartości około roku 2030.
Długość życia związana jest z wieloma czynnikami, m.in. takimi, jak: styl życia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, wykonywany zawód itd.
W Polsce najkrócej żyją mieszkańcy miast liczących poniżej 5 tys. Główny Urząd Statystyczny (GUS) wskazuje na postępujący spadek ogólnej liczby ludności Polski, niekorzystne zmiany w strukturze wieku, ubytek osób w wieku prokreacyjnym.

Dodano: 2017-08-18

Fragment pochodzi z książki

Agnieszka Nowacka, Anna Kabala, Elżbieta Pawłowska, POZ w Polsce. Struktura, zadania, funkcje

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować